Onderdeel van Eerste Hulp Groep | In samenwerking met Het Oranje Kruis

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Op al onze cursussen, aanbiedingen, offertes, diensten, contracten en op de door de Eerste Hulp Groep B.V. gesloten overeenkomsten zijn, tenzij hiervan conform lid. 2 niet is afgeweken, deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien de Eerste Hulp Groep B.V. deze schriftelijk aan de klant heeft bevestigd.
 3. Bij het aangaan van een overeenkomst aanvaardt de klant onze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Aanbod

 1. De Eerste Hulp Groep B.V. brengt het cursusaanbod onder anderen uit via de eigen website(s), en waar nodig (bij maatwerk cursussen) schriftelijk per e-mail.
 2. Het aanbod bevat minimaal een cursusomschrijving en of er al dan niet een verplichting tot gebruik van cursusmateriaal is.
 3. Het aanbod vermeld in ieder geval de wijze van uitvoering van de overeenkomst, de startdatum van de cursus, waar nodig de toelatingseisen om aan de cursus te kunnen deelnemen, een totaalprijs en de wijze van betalen.
 4. Onze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst nadrukkelijk kenbaar gemaakt, en staan vermeld op onze website. Op verzoek van de klant stuurt de Eerste Hulp Groep B.V. tevens een kopie van de algemene voorwaarden per e-mail kosteloos toe.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. 1. De klant gaat middels het inschrijven voor een cursus een overeenkomst met de Eerste Hulp Groep B.V. aan. Een inschrijving voor een cursus kan onder anderen plaatsvinden via onze website, telefonisch, per e-mail, via een derde partij of via een contract.
 2. Bij een particuliere klant komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de Eerste Hulp Groep B.V. de inschrijving aan de klant hebben bevestigd.
 3. Aanvang van de cursus bij onderwijs op afstand start op het moment dat de Eerste Hulp Groep B.V. de toegang tot het online cursusmateriaal aan de klant heeft aangeboden.
 4. De Eerste Hulp Groep B.V. is gerechtig de kredietwaardigheid van een klant door een derde partij te laten controleren. Indien de kredietwaardigheid negatief is, is de Eerste Hulp Groep B.V. gerechtigd de overeenkomt te ontbinden.
 5. Zonder schriftelijke toestemming is de klant niet gerechtigd de overeenkomst over te dragen aan een derde. De Eerste Hulp Groep B.V. kan aan een overdracht van een overeenkomt aanvullende voorwaarden verbinden.

Artikel 4. Serviceduur

 1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen heeft een particuliere klant 6 maanden de tijd om cursus te starten, en 12 maanden de tijd om de cursus inclusief eventuele praktijksessie/examen af te ronden. Na 12 maanden beëindigd de overeenkomt automatisch en bestaat er geen mogelijkheid tot restitutie van het betaalde of nog verschuldigde bedrag.
 2. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen heeft een klant die geen particulier is, dan wel de deelnemer van de klant 6 maanden de tijd om cursus te starten, en 12 maanden de tijd om de cursus inclusief eventuele praktijksessie/examen af te ronden. Na 12 maanden beëindigd de overeenkomt automatisch en bestaat er geen mogelijkheid tot restitutie van het betaalde of nog verschuldigde bedrag.

Artikel 5. Wijziging cursus

 1. De Eerste Hulp Groep B.V. houd het recht voor om een cursus indien er onvoldoende aanmeldingen zijn te verplaatsen naar een andere locatie, datum en/of tijdstip.
 2. Indien de klant de datum, locatie en/of tijdstip van de cursus, praktijksessie en/of examen binnen 14 dagen voor aanvang wenst te wijzigen, dan is de Eerste Hulp Groep B.V. gerechtig de volledige cursuskosten (per gewijzigde module) bij de klant in rekening te brengen.

 

Artikel 6. Beëindiging en wijziging

Overeenkomst op afstand

Producten, cursussen, praktijksessies en examens (niet zijnde digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd)

 1. Een particuliere klant heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand welke uitsluitend betrekking heeft op de aankoop van producten waaronder cursusmateriaal (niet zijnde digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd), cursussen, praktijksessies en/of examens zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Als de overeenkomst op afstand uitsluitend betrekking heeft op de koop van producten waaronder cursusmateriaal (niet zijnde digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd) dan gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag die volgt op de dag van levering. Indien de overeenkomst op afstand een koop van een praktijksessie en/of examen (niet zijnde digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd) betreft, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van de bevestiging zoals vermeld in artikel 3 lid 2.
 2. Indien de klant overeenkomstig lid 1 de overeenkomst ontbind, dient de klant het ontvangen product en/of cursusmateriaal in onbeschadigde en waar van toepassing in originele verpakking zo spoedig mogelijk terug te sturen.
 3. Indien de praktijksessies en/of Examens is aangevangen/afgelegd voordat de termijn van 14 kalenderdagen overeenkomstig lid 1 is verstreken, bestaat er geen recht op ontbinding van de overeenkomst

   

  Digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd (bijvoorbeeld e-learning)

 4. In tegenstelling tot hetgeen in lid 1 is bepaald kan een Overeenkomst op Afstand, die betrekking heeft op de koop van een Cursus en/of Cursusmateriaal zijnde digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand niet door de Klant worden ontbonden, mits de uitvoering van de Overeenkomst op Afstand is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant en de Klant heeft verklaard daarmee zijn herroepingsrecht te verliezen.

   

  Wijzigen cursus

 5. Op verzoek van de klant kan de Eerste Hulp Groep B.V. in uitzonderlijke gevallen besluiten een cursus te wijzigen naar een andere cursus. Het is de Eerste Hulp Groep B.V. vrij om het verzoek tot wijziging van een cursus af te wijzen. De kosten voor een wijziging bedragen 125,- euro (Als de cursuskosten excl. BTW minder zijn dan 250,- euro, dan bedraagt de kosten voor de wijziging 50,- euro.) plus de eventuele meerprijs van de cursus. Indien de Eerste Hulp Groep B.V. besluit de cursus te wijzigen, dan dient de klant binnen 14 dagen alle kosten te voldoen. Een cursus op eigen locatie (in-company) kan alleen in onderling overleg en met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
 6. De Eerste Hulp Groep B.V. houd het recht voor om de cursusinhoud waar noodzakelijk te wijzigen.

 

Artikel 7. Examens

 1. 1. Sommige cursussen worden afgesloten met een examen. Dit examen kan ook worden afgenomen door een relatie van de Eerste Hulp Groep B.V. of een extern exameninstituut. 
 2. Inschrijving voor een (her)examen vindt plaats conform artikel 3 lid 1 en lid 2 van de algemene voorwaarden. Voor de inschrijving van een (her)examen is de klant zelf verantwoordelijk. Aan een (her)examen kan pas worden deelgenomen als zowel de theoriesessies als de praktijksessies zijn doorlopen en het cursusgeld is voldaan. 
 3. Indien van toepassing is het examen onderdeel van de cursus. Aan een herexamen zijn extra examenkosten van toepassing. De Eerste Hulp Groep B.V. is gerechtigd indien de externe examenkosten stijgen deze achteraf alsnog aan de klant door te berekenen. 
 4. Indien van toepassing is het examenreglement van de relatie van de Eerste Hulp Groep B.V. of exameninstituut van toepassing.
 5. Het certificaat of diploma van de cursus wordt door de Eerste Hulp Groep B.V. verstrekt nadat de cursist met goed gevolg de volledige cursus heeft doorlopen en aan de betalingsverplichting is voldaan. Op het certificaat of diploma wordt de naam en geboortedatum vermeld zoals deze bij aanmelding van de cursus is doorgegeven. Kosten voor het eventueel aanpassen van een tenaamstelling of een kopie certificaat of diploma worden doorbelast aan de klant. Voor het examen welke wordt afgenomen door een relatie van de Eerste Hulp Groep B.V. of extern exameninstituut aanvaart de Eerste Hulp Groep B.V. geen enkele aansprakelijkheid. 
 6. Indien de klant het examen afneemt bij een andere partij dan via de Eerste Hulp Groep B.V., dan is de klant zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanmelden van het examen en het voldoen van de eventuele examenkosten. Voor een dergelijk examen aanvaart de Eerste Hulp Groep B.V. geen enkele aansprakelijkheid.

 

Artikel 8. Betaling

 1. Een particuliere klant die zich voor een cursus aanmeldt via een website van de Eerste Hulp Groep B.V. heeft uitsluitend de mogelijkheid om via de website online te betalen. 
 2. De betalingstermijn van een factuur aan een zakelijke klant betreft 14 kalenderdagen. Bij iedere individuele inschrijving op een cursus door een zakelijk klant wordt er een factuur gestuurd. 
 3. Bij een in-company cursus dient het verschuldigde cursusgels binnen de betalingstermijn te zijn voldoen. Betreft het een in-company cursus, en vind de cursus plaats binnen de gestelde betalingstermijn dan dient het cursusgeld 1 dag voor aanvang van de in-company cursus te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van de Eerste Hulp Groep B.V.. 
 4. Bij het uitblijven van een betaling ontvangt de klant een betalingsherinnering met een betalingstermijn van 5 kalenderdagen. Als ook na het verzenden van de betalingsherinnering betaling uitblijft is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 5. Indien een klant in verzuim is, komen alle bijkomende kosten voor rekening van de klant. Bij een zakelijke klant bedragen de kosten ten minste 10% van de hoofdsom met een minimum van 115.- EURO. Bij een particulier klant zullen de kosten worden berekend conform de wettelijke regelgeving. De Eerste Hulp Groep B.V. zal bij uitblijven van betaling de vordering overdragen aan een incassobureau. 
 6. Bij het uitblijven van betaling is de klant naast de incassokosten vanaf de vervaldatum van de factuur de Eerste Hulp Groep B.V. wettelijke rente verschuldigd.

 

Artikel 9. Legitimatie

 1. Iedere cursist is verplicht om tijdens de cursus en het eventuele examen een geldig legitimatie te kunnen tonen. De gegevens zoals vermeld op het legitimatiebewijs moeten overeenkomen met de gegevens welke de Eerste Hulp Groep B.V. bij de aanmelding heeft ontvangen. Indien de cursist geen geldig legitimatiebewijs kan tonen, kan de cursist de toegang tot de cursussen en/of het examen worden ontzegd. 
 2. Indien de cursist tijdens de cursus en/of het examen geen geldig legitimatiebewijs kan tonen bestaat er geen mogelijkheid tot restitutie van het cursusgeld of het volgen van een cursus op een later moment.

 

Artikel 10. Prijs

 1. De Eerste Hulp Groep B.V. behoud zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen prijzen tussentijds aan te passen, en achteraf door te belasten aan de klant. Tussentijdse prijsaanpassingen bij bestaande overeenkomsten worden alleen aangepast als externe factoren hierbij een rol spelen. Denk hierbij aan externe examen en certificering kosten.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid, overmacht en onvoorziene omstandigheden

 1. Indien de Eerste Hulp Groep B.V. aansprakelijk is voor schade aan een klant of deelnemers aan een cursus, is de aansprakelijkheid ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot de directe schade met een bedrag nooit hoger dan de door de klant reeds betaalde cursuskosten. 
 2. De Eerste Hulp Groep B.V. is op geen enkele aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de klant of aan de deelnemers van een cursus. 
 3. De Eerste Hulp Groep B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van een cursus of van de informatie vanuit een cursus, cursusmateriaal, website, folders enz.
 4. De Eerste Hulp Groep B.V. is niet aansprakelijk voor deelnemers van een cursus die de veiligheidsvoorschriften niet opvolgen.
 5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich tevens uit tot alle personen welke in opdracht van de Eerste Hulp Groep B.V. hun taken vervullen. 
 6. Indien de klant niet zelf de cursist is, is de klant verantwoordelijk dat de deelnemer de aansprakelijkheidsbeperking aanvaard.
 7. In alle gevallen is de Eerste Hulp Groep B.V. gerechtigd om één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomt zonder opgaaf van redenen op te schorten. Dit zonder dat de klant aanspraak kan maken op welke schadevergoeding dan ook. In geval de Eerste Hulp Groep B.V. als gevolg van een overmacht situatie haar verplichting uit de overeenkomst niet binnen één maand kan nakomen, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dit zonder dat partijen tot enige schadevergoeding verplicht zijn. 
 8. Van overmacht is sprake als de Eerste Hulp Groep B.V. wordt gehinderd de verplichtingen uit de overeenkomst of voorbereidingen daarvoor te doen. Dit buiten de directe invloedsfeer van de directie of leidinggevende van de Eerste Hulp Groep B.V. om. 
 9. Indien de Eerste Hulp Groep B.V. door onvoorziene omstandigheden of door overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen, dan is de Eerste Hulp Groep B.V. gerechtigd om zonder enige schadevergoeding jegens de klant de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. De Eerste Hulp Groep B.V. zal dan klant in deze situatie zo spoedig mogelijk informeren.

 

Artikel 12. Levering cursusmateriaal

 1. 1Het eventuele cursusmateriaal zal tijdig voor aanvang van de cursus naar de cursist worden verzonden. 
 2. Hoewel de Eerste Hulp Groep B.V. haar leveringstermijn van cursusmateriaal naar beste weten naar aanleiding van de gegevens vanuit de overeenkomst hebben vastgesteld aanvaart de Eerste Hulp Groep B.V. geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen. 
 3. Bij onvoorziene omstandigheden die zich na het sluiten van de overeenkomst hebben voorgedaan is de Eerste Hulp Groep B.V. niet gebonden een leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden. 
 4. Voor cursusmateriaal welke op verzoek van de klant naar het buitenland moet worden verzonden, berekend de Eerste Hulp Groep B.V. naast de huidige PostNL tarieven voor de verzendkosten plus 10% administratievergoeding door aan de klant.

 

Artikel 13. Uitval instructeur, trainer of examenbeoordelaar

 1. Bij ziekte en/of verhindering van de instructeur, trainer of examenbeoordelaar zal de Eerste Hulp Groep B.V. al dan niet samen met de partner van de Eerste Hulp Groep B.V. voor waar mogelijk voor een gelijkwaardige vervanger zorgdragen. In het geval vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal de Eerste Hulp Groep B.V. de klant zo spoedig mogelijk informeren en alternatieve data voorstellen. 
 2. Bij ziekte en/of verhindering van de instructeur, trainer of examenbeoordelaar heeft de klant geen recht op (schade)vergoeding. De Eerste Hulp Groep B.V. zal geen extra kosten aan de klant doorbereken voor de verzorging van de alternatieve cursus. 
 3. De klant kan de cursus of examen vanwege de uitval van de instructeur, trainer of examenbeoordelaar niet kosteloos annuleren of de overeenkomst tussentijds beëindigen.

 

Artikel 14. Vertrouwelijkheid

 1. De Eerste Hulp Groep B.V. alsmede haar (externe) partners zullen de door de klant verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen. De Eerste Hulp Groep B.V. conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

 

Artikel 15. Persoonsgegevens

 1. De door de klant verstrekte persoonsgegevens aan de Eerste Hulp Groep B.V. worden in overeenstemming met ons privacy regelement verwerkt. De klant garandeert dat de betrokkenen van wie de persoonsgegevens zijn versterkt hiervan door de klant zijn geïnformeerd en allen toestemming hebben gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens door de Eerste Hulp Groep B.V..

 

Artikel 16. Intellectueel eigendom

 1. Het intellectueel eigendom inclusief auteursrecht welke betrekking heeft op het lesmateriaal welke de Eerste Hulp Groep B.V. verstrekt behoudens de in de handel zijnde boeken berust bij de Eerste Hulp Groep B.V.. Zonder schriftelijk toestemming van de Eerste Hulp Groep B.V. mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. 
 2. De klant staat er voor in dat tekeningen, materialen, modellen of andere werken welke de klant aan de Eerste Hulp Groep B.V. ter beschikking stelt vrij zijn van intellectueel eigendomsrecht bij derden.

 

Artikel 17. Partners

 1. De Eerste Hulp Groep B.V. is vrij om cursussen of delen daarvan waaronder het examen door derden te laten verzorgen en/of afnemen. De overeenkomst tussen de klant en de Eerste Hulp Groep B.V. en deze algemene voorwaarden blijven van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen de klant en de Eerste Hulp Groep B.V. is overeengekomen.

 

Artikel 18. Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Bij wijziging van de algemene voorwaarden zal deze bekend worden gemaakt op de website of via een persoonlijke kennisgeving per e-mail.

 

Artikel 19. Geschillen

 1. Op onze algemene voorwaarden en overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Almere.
 
 
Versie: 1 mei 2022